ఐ మిస్ యు ఐ లవ్యూ కోట్స్ తెలుగు

ఐ మిస్ యు ఐ లవ్యూ కోట్స్ తెలుగు

ఐ మిస్ యు ఐ లవ్యూ కోట్స్ తెలుగు కదిలే కాలం కష్టం తెస్తుంది అయినా ఇష్టమైనవారు ప్రక్కనే ఉంటే కష్టం కాలంలో కరిగిపోతుంది. కష్టకాలం కూడా ఇష్టంగా సాగిపోతుంది. జీవిత మాధుర్యం అయితే అందులో ప్రధాన పాత్ర పార్టనర్ దే అవుతుంది. అటువంటి జీవిత భాగస్వాముల గురించి ఆలోచన ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఇక వారు దూరంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం కాలం భారంగా కదులుతుంది. కష్టం లేకపోయిన కష్టంలో కూరుకుపోయినట్టుగా అనిపించడమే… మనసుకు దగ్గరయినవారు చేసే మాయ.… Continue reading ఐ మిస్ యు ఐ లవ్యూ కోట్స్ తెలుగు